Polisvoorwaarden

Algemene inleiding

Deze voorwaarden hebben betrekking op de dierenverzekeringen van Dierenverzekering.nl te Heerhugowaard. Er is uitsluitend dekking op de verzekering zoals is aangegeven op de polis. Ongelukken en Verwondingenpolis (uitsluitend dekking van ziektekosten ten gevolge van een ongeval). Ziektekostenpolis (uitsluitend dekking van ziektekosten ten gevolge van ziekte, niet zijnde een ongeval of verwonding). Combinatiepolis en/of “Combinatiepolis met reisverzekering” binnen Europa (dekking van ziektekosten ten gevolge van ziekte en/of ongeval).

Artikel 1. Grondslag van de verzekeringsovereenkomst voor honden en katten.

De met het aanvraagformulier of door middel van andere documenten verstrekte gegevens gelden als grondslag van de verzekeringsovereenkomst en worden geachte een geheel te vormen met de polis. De op het polisblad vermelde omschrijvingen/gegevens worden te allen tijde aangemerkt van de verzekeringsnemer afkomstig te zijn.

Artikel 2. Algemene voorwaarden
 • 2.1 Elke deelnemer ontvangt een exemplaar van deze polisvoorwaarden en heeft recht na ontvangst van de polis en polisvoorwaarden om de polis binnen 10 werkdagen zonder kosten te laten wijzigen of te beëindigen.
 • 2.2 De deelnemer is verplicht indien deze gebruikt maakt van genoemde bepaling in 2.1 alle door de maatschappij verstrekte gegevens te retourneren.
 • 2.3 De bij de aanvraag verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een door de maatschappij gevoerde persoonsregistratie ten behoeve van het uitvoeren van overeenkomsten.
 • 2.4 Er kan geen beroep worden gedaan op telefonische of mondelinge toezeggingen door medewerkers van de maatschappij.
 • 2.5 De verzekeringsnemer is verplicht een wijziging van zijn adres binnen 30 dagen, schriftelijk dan wel op elektronische wijze, aan de maatschappij door te geven. Mededelingen van de maatschappij gericht aan het laatst bekende adres van de verzekeringsnemer worden geacht hem te hebben bereikt. De verzekeringsnemer wordt geacht kennis te hebben genomen van die mededeling.
 • 2.6 De verzekeringsnemer is verplicht melding te maken indien er meerdere honden en/of katten worden gehouden op hetzelfde woonadres.
 • 2.7 De premie bij honden is gebaseerd op het volgroeide gewicht en leeftijd van de hond. Voor alle rashonden wordt, door de maatschappij een ondergrens aangehouden in de vorm van een minimumgewicht dat gebruikelijk is voor dit bepaalde ras. Bij katten is de premie gebaseerd op leeftijd.
Artikel 3. Dekking van de polissen
 • 3.1 Ongelukken en Verwondingenpolis (maximaal € 1.500,-- per dier, per verzekeringsjaar). Indien blijkens de polis “Ongelukken en Verwondingenpolis” van toepassing is, is de vergoeding beperkt tot de rechtstreeks uit een ongeval voortvloeiende ziektekosten gemaakt bij de dierenarts en/of kliniek/specialist. Voor de dekking geldt dat het ongeval is gebeurd in Nederland en de ziektekosten zijn gemaakt in Nederland in de periode waarin de verzekering dekking biedt zoals vermeld op het polisblad.
 • 3.2 Ziektekostenpolis (maximaal € 2.250,-- per dier, per verzekeringsjaar). Indien blijkens de polis “Ziektekostenpolis” van toepassing is, worden de ziektekosten vergoed die zijn gemaakt bij de dierenarts en/of kliniek/specialist. Voor de dekking geldt dat ziekte is ontstaan en de ziektekosten zijn gemaakt in Nederland in de periode waarin de verzekering dekking biedt zoals vermeld op het polisblad. Vergoeding van kosten ten gevolge van een ziekte aan de voortplantingsorganen inclusief castratie/sterilisatie en de kosten van tandheelkunde vallen niet onder de vergoeding van de ziektekostenpolis ongeacht de indicatie.
 • 3.3 Combinatiepolis en of “Combinatiepolis met reisverzekering” binnen Europa (maximaal € 2.555,-- per dier, per verzekeringsjaar). Indien blijkens de polis “Combinatiepolis en/of met Reisverzekering” van toepassing is, worden naast de vergoedingen die vallen onder de “Ongelukken en Verwondingenpolis & Ziektekostenpolis” ook de kosten van de dierenambulance bij een ongeval en op medische indicatie castratie voor maximaal 60% en sterilisatie voor maximaal 40% vergoed. Tandheelkundige zorg, gebitsreiniging en noodzakelijke extractie van tanden en/of kiezen op basis van maximaal 50% en operaties voor maximaal 100%. Om voor vergoeding van castratie/sterilisatie/operatie en/of tandheelkundige zorg in aanmerking te komen dient men dit altijd vooraf schriftelijk of per mail bij de maatschappij te melden waar operatie zal plaatsvinden om welke behandeling het zal gaan, met toevoeging van de medische indicatie.
 • 3.4 Combinatiepolis met Reisverzekering De polis “Combinatiepolis met Reisverzekering” Denk aan de wet en regelgeving in het buitenland waar u dan zelf ook voor verantwoordelijk bent. Geef aan de maatschappij door welk land of landen u binnen Europa wilt gaan bezoeken. Vergoeding volgens Nederlands tarief en normen. Alle ingediende nota’s moeten in het Duits of Engels zijn opgesteld om voor vergoeding in aanmerking te komen. Verder gelden de regels zoals in deze polisvoorwaarden zijn gesteld. Repatriëring is uitgesloten.
 • 3.5 Aanvang van de dekking. Voor alle polissen geldt dat deze dekking ingaat op de 1e van de maand na acceptatie van de aanvraag door de maatschappij voor een ongeval. Geneeskundige behandeling na een wachttermijn van een maand.
Artikel 4. Vergoeding volgens de gemiddeld geldende declaratiekosten in Nederland

Het maken van ziektekosten en de diergeneeskundige behandeling dienen noodzakelijk en gebruikelijk te zijn in diergeneeskundig opzicht. Afhankelijke van de afgesloten polis en bijgehorende dekking kunnen de ziektekosten uitsluitend bestaan uit de onderstaande kosten.

 • a. honorarium van de dierenarts en/of kliniek/specialist (gemiddeld consult).
 • b. noodzakelijke medische behandeling inclusief narcose en operaties. Om voor vergoeding van een operatie in aanmerking te komen, voor elke operatie altijd vooraf schriftelijk of per mail melden waar, waarvoor en tegen welke kosten. Operaties vallen onder de combinatiepolis.
 • c. noodzakelijke medische opname bij de dierenarts of kliniek (maximaal 2 dagen).
 • d. onderzoeken die noodzakelijk zijn ter vaststelling van een ziekte/aandoening zoals;
  1x röntgenologie, 1x echoscopie, bloedonderzoek, ECG. De onderzoeken dienen een noodzakelijk onderdeel te zijn van de behandeling en ter genezing van het verzekerde dier.
 • e. alle in Nederland geregistreerde diergeneesmiddelen die hiervoor in aanmerking komen evenals humane geneesmiddelen en magistrale receptuur toegestaan op grond van de Diergeneesmiddelenwet.
 • f. middelen en hulpmiddelen benodigd bij directe behandeling van ziekte en/of ongeval, zoals verbandmiddelen.
 • g. homeopathie en homeopathische geneesmiddelen op grond van een normaal geldend consult bij een dierenarts en welke is vermeld op de lijst van te consulterende homeopathisch werkende dierenartsen.
 • h. tandheelkundige zorg, gebitsreiniging en noodzakelijke extractie van tanden en/of kiezen alleen op medische indicatie en op basis van maximaal 50% blijkens de afgesloten polis.
 • i. specifieke voeding(supplementen) die noodzakelijk zijn voor dwang- of sondevoeding, met uitsluiting van dieetvoeding.
 • j. euthanasie voor katten (max. € 30,--) en voor honden (max. € 50,00)
 • k. eerste consult bij een dierenarts voor raadpleging voor aandoeningen van de heupen, ellebogen en kruisbanden.
 • l. Aandoeningen aan de voortplantingsorganen inclusief castratie/sterilisatie op medische indicatie en op basis van maximaal percentages blijkens de afgesloten polis. Om voor vergoeding in aanmerking te komen dient men dit altijd vooraf schriftelijk bij de maatschappij aan te melden.
 • m. dierenambulance, bij een ongeval altijd blijkens de afgesloten polis.
 • n. Alle vergoedingen vinden plaats op basis van het gemiddeld gebruikelijke tarief in de praktijkruimte van de dierenarts of kliniek/specialist exclusief BTW.
Artikel 5. Algemene uitsluitingen
 • 5.1 Er bestaat geen recht op vergoeding van declaraties indien het verzekerde dier wordt gebruikt voor bewaking, gevecht of enige andere vorm van sport zoals windhondenraces en sledehondensport tenzij dit middels aanvullende clausules expliciet is ingesloten.
 • 5.2 Er bestaat geen recht op vergoeding van declaraties die het gevolg zijn of verband houden met: opzet op grove schuld van de verzekeringsnemer of een lid van zijn/haar gezin, die 14 jaar of ouder zijn en/of schade toegebracht door derden.
 • 5.3 Er bestaat geen recht op vergoeding van declaraties die het gevolg zijn of verband houden met: het wel of niet opzettelijk opgave doen van onvolledige of onware informatie door de verzekeringsnemer omtrent het ontstaan, de aard of de omvang van een schade voor de afsluitdatum van de verzekering.
 • 5.4 Er bestaat geen recht op vergoeding van declaraties die verband houden met: een ziekte/aandoening of afwijking die al bekend stond voor het aangaan van de verzekeringsoveréénkomst en waarmee verzekeringsnemer bekend was of waarvan hij/zij toen al wist dat zijn/haar hond of kat daar al klachten van ondervond, terwijl hiervan geen melding werd gemaakt aan de maatschappij. De maatschappij kan een medisch journaal opvragen over de periode van 6 maanden voor de afsluitdatum van de verzekering.
 • 5.5 Er bestaat geen recht op vergoeding van declaraties indien een verzekeringsnemer het aanvraagformulier niet naar waarheid heeft ingevuld, of voor de maatschappij essentiële gegevens die voor acceptatie van belang zijn heeft verzwegen.
 • 5.6 Er bestaat geen recht op vergoeding van declaraties die het gevolg zijn of verband houden met: een ziekte van epidemische omvang.
 • 5.7 Er bestaat geen recht op vergoeding van declaraties die het gevolg zijn of verband houden met: een gebeurtenis die wordt veroorzaakt of is ontstaan uit een gewapend conflict, opstanden, binnenlandse onlusten, oproer, muiterij of burgeroorlog.
Artikel 6. Medische uitsluitingen

De maatschappij is geen uitkering verschuldigd en niet tot het verrichten van diensten verplicht in de navolgende bepalingen. Deze kosten zijn uitgesloten van de dekking.

 • a. ziekten/aandoeningen of medische klachten die reeds aanwezig waren voor aanvang van de dekking, evenals alle complicaties voortkomend uit deze bestaande ziekten of aandoeningen.
 • b. onnodige en overbodige (be)handelingen of verstrekkingen.
 • c. preventieve gezondheidszorg: behandelingen, verstrekkingen of diagnostiek uitgevoerd of gegeven aan gezonde dieren.
 • d. alle heup- en elleboogaandoeningen en kruisbanden inclusief alle ziekten en gebreken en de gevolgen van (kraak)beendefecten, waardoor het heup- ellebooggewricht niet goed kan functioneren, zoals bij heup- en elleboogdysplasie en/of patella luxatie.
 • e. begeleiding rond de zwangerschap/geboorte en het voortplantingsproces en/of operatief verwijderen van de baarmoeder.
 • f. dieetvoeding, al dan niet voorgeschreven door de dierenarts.
 • g. diergeneesmiddelen en alle overige middelen die gebruikt worden ter voorkoming of bestrijding van infecties door parasieten zoals vlooien, teken, mijten en wormen.
 • h. diergeneesmiddelen en alle overige middelen die gebruikt worden als verzorgingsmiddel, voedingssupplement, vitaminepreparaten en serviceproducten.
 • i. preventie tegen loopsheids en krolsheid al dan niet door medicatie.
 • j. alle gebitsbehandelingen en diagnostiek anders dan omschreven in artikel 4. Sub.h.
 • k. alle behandelingen ter verandering van het uiterlijk.
 • l. alle medisch gezien geen gebruikelijke of zinvolle behandeling.
 • m. transplantaties en/of inplantaten.
 • n. fysiotherapie, fyto- of kruidentherapie, chemo-, laser- en radiotherapie.
 • o. allergie, huid- en vachtaandoeningen.
 • p. diabetes. Chronische ziektes.
 • q. Ziektekosten ten gevolge van over- of ondergewicht. Er is sprake van over- of ondergewicht indien het gewicht 15% afwijkt van het voor deze hond/ras geldende gewicht.
 • r. behandeling van gedragsproblematiek inclusief medicatie (bijv. angst).
 • s. het laten uitvoeren van een second-opinion zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van de maatschappij.
 • t. erfelijke aandoeningen aan het oog zoals; entro- en ectropion en progressieve retina atrofie. Verder elke andere vorm van een erfelijke aandoening.
Artikel 7. Declaraties
 • 7.1 De verzekeringsnemer is verplicht telkens ruimschoots voor het nemen van een beslissing omtrent diagnosestelling en/of behandeling, de maatschappij altijd schriftelijk of per mail te melden indien de noodzakelijke diagnosestelling en eventuele behandeling c.q. operatie noodzakelijk is. Beoordeling van het recht op vergoeding vindt definitief plaats na indiening van de declaratie en alleen als vooraf dit schriftelijk is aangemeld met alle gegevens (zie ook art. 4.b).
 • 7.2 De verzekeringsnemer dient om aanspraak te maken op uitkering van ingediende declaratie de originele- of computernota naar de maatschappij te sturen in een blanco enveloppe naar het op het polisblad vermelde Postbusnummer.
 • 7.3 De nota’s dienen in alle gevallen duidelijke aan te geven welk dier het betreft (naam van het verzekerde huisdier) inclusief vermelding van geboortedatum of chipnummer. Tevens kan er alleen aanspraak op uitkering van ingediende declaratie worden gemaakt als de nota’s zijn voorzien van naam en adres van verzekeringsnemer.
 • 7.4 De nota’s dienen door een dierenarts of dierenkliniek/specialist gewaarmerkt te worden, dat wil zeggen dat deze zijn voorzien van een stempel of handtekening van behandeld dierenarts of dierenarts/specialist. Duplicaat nota’s of fotokopieën geven nimmer recht op vergoeding.
 • 7.5 De verzekeringsnemer is verplicht de nota’s zo spoedig mogelijk in te dienen maar uiterlijk binnen 12 weken na datum van behandeling. Nota’s die later worden ingediend geven nimmer recht op vergoeding.
  • 7.5a Zet zelf op de declaratie uw polisnummer
  • 7.5b Maak zelf een extra brief en vermeld de antwoorden op de gestelde vragen en voeg dit bij de declaratie. A of B.
   • A. Bij ziekte: om welke klacht het gaat en voor hoelang al.
   • B. Bij een ongeval: noem de toedracht van het ongeval. Geef ook aan met de klacht of er en/of derden (mens of dier) en/of getuigen (noemen van de naam) erbij betrokken zijn geweest.
  • 7.5c Volgens de polisvoorwaarden gevraagd om medische indicatie? Dit altijd schriftelijk per brief en/of mail vooraf van de behandeling opsturen (achteraf is er geen vergoeding).
  • 7.5d Declaraties van een operatie en/of behandeling? Dan altijd een kopie van de dierenpas (entingsbewijs) meesturen.
 • 7.6 De maatschappij heeft het recht nota’s nader te laten specificeren teneinde de dekking te kunnen beoordelen. Indien een nota betrekking heeft op een consult waarvan gedekte als niet gedekte ziektekosten deel uitmaakt, wordt het bedrag van het consult naar evenredigheid vergoed.
 • 7.7 De maatschappij heeft het recht met de verzekeringsnemer of namens hem met de dierenarts of dierenkliniek/specialist in overleg te treden ten aanzien van de diagnosestelling en/of behandeling en de daaraan verbonden kosten.
 • 7.8 De maatschappij heeft het recht een second-opinion ten aanzien van diagnosestelling en/of behandeling en de daaraan verbonden kosten, te vragen aan een door haar aan te wijzen andere dierenarts of dierenkliniek/specialist. De verzekeringsnemer is verplicht daaraan haar medewerking te verlenen.
 • 7.9 De maatschappij heeft het recht de verzekeringsnemer naar een andere dierenarts of dierenkliniek/specialist te verwijzen indien naar oordeel van de maatschappij niet aan de eisen van kwaliteit en/of prijs wordt voldaan. De verzekeringsnemer is verplicht daaraan haar medewerking te verlenen.
 • 7.10 De maatschappij kan in bepaalde gevallen, administratie kosten in rekening brengen, deze kosten zijn variabel maar bedragen nooit meer dan minimaal € 5,00 tot maximaal € 25,00.
 • 7.11 De maatschappij betaald de te vergoeden declaraties na ontvangst van de originele nota binnen 45 werkdagen op basis van afgesloten polis.
 • 7.12 Vragen over declaraties uitsluitend per e-mail aan: info@dierenverzekering.nl of per brief aan ons adres.
Artikel 8. Premiebetaling
 • 8.1 De verzekeringsnemer is bij vooruitbetaling de premie en assurantiebelasting verschuldigd te betalen per ingaande op de polis vermelde datum voor de 1e van de maand. Kwartaal of jaarpremie in overleg.
 • 8.2 Premiebetaling is uitsluitend mogelijk door middel van automatische incasso.
 • 8.3 Indien verzekeringsnemer het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen betaalt, of weigert te betalen, wordt geen dekking verleend met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van de onbetaald gebleven verzekeringsperiode. Een gedeeltelijke betaling wordt beschouwd als niet betaling. De verzekeringsnemer blijft verplicht het verschuldigde bedrag inclusief eventuele buitengerechtelijke kosten en gerechtelijke kosten alsnog te betalen. De dekking gaat weer in op de dag na die waarop het verschuldigde bedrag door de maatschappij is ontvangen en geaccepteerd. Declaraties die betrekking hebben op een ziekte of ongeval ontstaan in de periode dat de dekking was opgeschort worden niet vergoed.
 • 8.4 Het niet kunnen innen bij de automatische incasso om welke redenen dan ook, kost de verzekeringnemer € 2,50 per geval. Dit zal bij de eerstvolgende declaratie worden verrekend.
 • 8.5 Hier is nooit toegestaan de premie te verrekenen met de declaraties.
 • 8.6 Is herhaaldelijk incasso niet mogelijk dan zal de maatschappij kunnen besluiten de verzekering te annuleren
Artikel 9. Duur en einde van de verzekeringsoveréénkomst
 • 9.1 U sluit deze verzekeringsoveréénkomst af voor een minimum periode van 2 jaar.
 • 9.2 Ongeacht de datum van ingang of wijziging eindigt de verzekeringsoveréénkomst, per de op het polisblad genoemde einddatum te 24.00 uur. De op het polisblad vermelde verzekering wordt stilzwijgend na vermelde einddatum verlengd voor de duur van 2 jaar. De op dat moment geldende voorwaarden bij prolongatie vindt u op onze website.
 • 9.3 Een verzekering eindigt door schriftelijke opzegging door de verzekeringsnemer tegen het einde van de op het polisblad genoemde einddatum, mits een opzeggingstermijn van 12 weken in acht wordt genomen.
 • 9.4 De verzekering eindigt door schriftelijke opzegging door de maatschappij indien: de verzekeringsnemer 30 dagen na premievervaldag de premie en assurantiebelasting nog niet heeft betaalt of wanneer verzekeringsnemer zich niet houdt aan een in deze polisvoorwaarden genoemde bepaling/verplichting.
 • 9.5 Bij overlijden van het verzekerde huisdier stopt de verzekeringsoveréénkomst op het moment (einde maand) dat de maatschappij schriftelijk in kennis is gesteld van het overlijden van het verzekerde dier, door middel van euthanasie- of overlijdensverklaring van de dierenarts. Gelieve de polis mee te sturen.
 • 9.6 Beëindiging van de verzekering anders dan bovengenoemd binnen de 2 jaarstermijn verplicht de verzekeringsnemer de reeds betaalde declaratie naar evenredigheid aan de maatschappij terug te betalen en/of de premie van de restlooptijd alsnog volledig te betalen.. Blijft het huisdier alsnog verzekerd bij een nieuwe eigenaar dan vervalt punt 9.6
Artikel 10. Herziening van premie en/of voorwaarden
 • 10.1 De maatschappij heeft het recht de voorwaarden van de verzekering en de premies van de bij hem lopende polissen en -blok dan wel groepsgewijs te herzien (peildatum 1 januari). De verzekeringsnemer wordt van een herziening schriftelijk of per mail door de maatschappij in kennis gesteld. Indien verzekeringsnemer niet binnen 30 dagen na dagtekening van de herziening de maatschappij schriftelijk in kennis heeft gesteld niet akkoord te gaan met deze herziening wordt hij/zij geacht te hebben ingestemd met deze herziening.
 • 10.2 De opzegging door verzekeringsnemer bij herziening van premie en/of voorwaarden geldt niet indien:
  • a. de herziening van premie en/of voorwaarden uit wettelijke regelingen of bepalingen voorvloeit.
  • b. de herziening van de premie het gevolg is van de jaarlijkse leeftijdsindexering en art. 11.
  • c. de herziening een uitbreiding van de dekking inhoudt.
  • d. de herziening een verlaging van de premie inhoudt.
Artikel 11. Indexering

Jaarlijks zal bij voortzetting van de verzekeringsoveréénkomst de premie minimaal worden verhoogd met 3% en op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek berekende Consumentenprijsindex (peildatum 1 januari).

Artikel 12. Klachten / Geschillen en Rechtsbescherming
 • 12.1 Indien verzekeringsnemer het niet eens is met de door de maatschappij genomen beslissing/afwijzing of tegemoetkoming in de kosten van gegeven geneeskundige behandeling moet hij/zij de maatschappij binnen 20 werkdagen schriftelijk en aangetekend zijn bedenkingen/bezwaar kenbaar maken. De maatschappij neemt binnen 20 werkdagen na ontvangst van de bedenkingen/bezwaar een besluit.
 • 12.2 Indien verzekeringsnemer en de maatschappij een conflict blijven houden over niet op te lossen problemen of u vindt de uitkomst van door u ingediende bedenkingen/bezwaar niet bevredigend dan kunt u het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter.
 • 12.3 Op de verzekeringsoveréénkomst is het Nederlands recht van toepassing.
 • 12.4 Klachten en geschillen die betrekking hebben op de totstandkoming en uitvoering van deze verzekeringsoveréénkomst kunnen worden voorgelegd aan Dierenverzekering.nl.
Artikel 13. Overige bepalingen
 • 13.1 De verzekeringsnemer is verplicht het verzekerde huisdier goed te verzorgen. Daartoe worden gerekend de preventieve gezondheidszorg,zoals vaccinaties, entingen, parasietenbestrijding en jaarlijkse controle en registratie in het dierenpaspoort.
 • 13.2 De verzekeringsnemer is verplicht alle medewerking te verlenen aan de maatschappij die nodig is om het uit te keren en/of uitgekeerde bedragen te verhalen op aansprakelijke derde.
 • 13.3 De verzekeringsnemer is verplicht om wanneer de maatschappij daarom heeft gevraagd alle mogelijke informatie te verstrekken die voor naleving van de verzekeringsoveréénkomst noodzakelijk is. Daartoe wordt gerekend: de medische gegevens van het verzekerde huisdier, wijziging van dierenarts, wijziging van bank- girorekeningnummer of wijziging van het premie- incassoadres. Steeds binnen de gestelde termijnen.
 • 13.4 De verzekeringsnemer is verplicht de maatschappij te melden indien het gewicht van de verzekerde hond afwijkt van eerder gedane opgave of afwijkt van het door de maatschappij op de polis vermelde gewicht. Zie hiervoor Artikel 6 sub q. Gevolgen: aanpassing premie en/of uitsluitingen c.q. beëindiging van de verzekering door de maatschappij.
 • 3.5 De verzekeringsnemer heeft recht op 5% korting indien hij/zij voor meerdere honden/katten een verzekering afsluit. De korting wordt gerekend vanaf de 2e hond/kat waarvoor dezelfde polis wordt afgesloten.
 • 13.6 TIP “Omdat niet altijd alles wordt vergoed”. Voor de wat minder ernstige kwaaltjes kunt u ook bij een dierenspeciaalzaak terecht. Het advies van de speciaalzaak is gratis.

Het niet nakomen van deze verplichtingen en/of bepalingen kan verlies van recht op vergoeding ten gevolge hebben. Het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige informatie evenals het plegen van onrechtmatige handelingen door de verzekeringsnemer heeft verlies van recht op vergoeding tot gevolg en kan tevens annulering van de polis tot gevolg hebben.

Aan de gepubliceerde polisvoorwaarden op de internetsite van Dierenverzekering.nl kunnen geen rechten worden ontleend. Rechtsgeldige polisvoorwaarden worden u toegestuurd na het afsluiten van een verzekering met eventuele extra uitsluitingen zoals individueel speciaal is overeengekomen.

Klantenservice

Heb je vragen over onze dierenverzekering? Maak gebruik van ons contactformulier.

Je vraag of opmerking wordt altijd binnen 3 werkdagen beantwoord.

Contactformulier